Ammatillinen koulutus on merkittävä väylä korkea-asteelle

 

Miika Sahamies
Asiantuntija, Akava ry

Ammatillisen koulutuksen tarkoitus on tuottaa osaavia ammattilaisia. Opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan oltava osaamistaso, jolla selviää työelämässä ja jatko-opinnoissa. Vuoden 2018 alusta voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on tukea tämän toteutumista.

AMIS 2018 -tutkimuksen mukaan neljännes (26 %) opiskelijoista ilmoittaa jatkavansa opintoja valmistumisensa jälkeen. Lukion kanssa yhdenvertaisesta jatko-opintokelpoisuudesta huolimatta vähemmistö ammatillisen koulutuksen opiskelijoista arvioi jatkavansa opintojaan korkeakoulussa. Vastaajista selkeä enemmistö aikoo hakeutua ammattikorkeakouluun (17 % kaikista vastanneista). Sen sijaan yliopistossa opintojaan suunnittelee jatkavansa ainoastaan 3 % vastaajista.

Amistutkimuksen tulokset vastaavat tosiasiallista opiskelijoiden hakeutumista korkeakouluopintoihin myös keskipitkällä aikavälillä. Tällä vuosikymmenellä ammattikorkeakoulujen hakijoista yli kolmasosalla on ollut ammatillinen tutkinto. Yliopistoissa ammatillista väylää tulleiden määrä on ollut muutamien prosenttien luokkaa.

AMIS-tutkimuksessa tarkastellaan syitä opiskelijoiden vähäiselle hakeutumiselle yliopisto-opintoihin muiden tutkimuksien valossa (mm. Nuorisobarometri 2017). Tärkeimpinä syinä AMIS-tutkimuksen lähteinä käytetyissä tutkimuksissa nähtiin muun muassa lukiokoulutuksesta saatavat lisäpisteet hakuvaiheessa sekä puutteet opinto-ohjauksessa; yliopistojen sijaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoita kerrottiin ohjattavan suoraan työelämään tai ammattikorkeakouluun. Oma hakukelpoisuus ei ole kaikilla edes tiedossa.

On selvää, että ammatillisten oppilaitosten on lisättävä yhteistyötä korkea-asteen oppilaitosten kanssa opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksien ja urasuunnitelmien selkiyttämiseksi. Ammatillista väylää korkea-asteen opintoihin haluavilla tulee olla aito mahdollisuus päästä suorittamaan jatko-opintoja – myös yliopistoon.

Miika Sahamies Asiantuntija, Akava ry 69 Pääsykokeissa on voitava arvioida todistusvalinnan rinnalla soveltuvuutta ja motivaatiota haettavalle alalle. Samalla on arvioitava kykyä suoriutua korkeakouluopinnoista. Ammattikorkeakouluissa hyväksiluettavien opintokokonaisuuksien kehittämistä on jatkettava yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Nämä opintokokonaisuudet on voitava jatkossakin huomioida korkeakouluun hakeuduttaessa.

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yhdenvertaisuus on varmistettava kaikessa kehittämisessä. Erityishuomio on kiinnitettävä yhteisiin tutkinnonosiin sisältyvien yleisten opintojen, kuten matemaattis-luonnontieteellisten aineiden, yhteiskunnallisten aineiden ja kielten opiskelun laatuun. Niiden merkitys uudistuvissa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on keskeinen. Kelpoisuusehdot täyttävä opetushenkilöstö takaa viime kädessä opiskelijan saaman opetuksen, ohjauksen ja koko koulutuksen laadun. Keskeistä on muistaa kannustaa opiskelijoita uskomaan omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa; ammatillinen koulutus on tärkeä väylä korkea-asteen opintoihin.