Osku suosittelee

10 toimenpide-ehdotusta ammatillisen koulutuksen ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kehittämiseksi

1. Varmistetaan, että jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKSin) laadintaan ja suunnitelman toteuttamiseen riittävän ja laadukkaan ohjauksen. Tämä edellyttää, että oppilaitoksilla on tarkoitusta varten varattuna riittävästi opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja että koko opetus- ja ohjaushenkilöstö tuntee henkilökohtaistamisen keskeiset periaatteet ja lainsäädännön.

2. Varmistetaan opettajan antaman opetuksen määrän riittävyys.

3. Kiinnitetään huomiota työrauhaongelmiin ammatillisissa oppilaitoksissa ja varmistetaan, että oppilaitoksissa ja opetuksessa vallitsee oppimista edistävä ilmapiiri.

4. Jokaisella ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen. Opiskelijakunnat osallistuvat suunnitelman laadintaan, toteuttamiseen ja päivittämiseen.

5. Turvataan opiskeluhuollon yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden toimivuus ja erityisesti psykologipalveluiden riittävyys. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimat opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoituksen valtakunnalliset suositukset on muutettava velvoittaviksi. Myös opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien henkilöstömitoitusta on ohjattava samaan tapaan.

6. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset opiskeluhuoltoon.

7. Laajennetaan jälkiohjausoikeus koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita.

8. Varmistetaan, että oppimateriaaleista, työvälineistä tai koulutukseen osallistumisesta välillisesti aiheutuvat kustannukset eivät muodostu esteeksi kenenkään toisen asteen opinnoille.

9. Lisätään yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua ammatillisessa koulutuksessa.

10. Edistetään ammattiin opiskelevien harrastusmahdollisuuksia.